Handelsnamn
Säkerhetsdatablad
Användnings-område
Faroangivelse
Minsta personliga skydd förutom skyddskläder
Vid all hantering av kemikalier ska adekvat ögonspolningsutrustning finnas tillgänglig.
Sörj alltid för god ventilation i de utrymmen där kemikalier hanteras.
Utfärdat datum
Se alltid avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för begränsning av exponeringen och personligt skydd.
Aceton Biltema
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Aceton Frosty Centerpac
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Aceton Nitor
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Actimousse Extreme
Bilvårdsmedel
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
Activa Glas
Glasrengöring
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
AGS 2+ Gel
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
AGS 221 Gel
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H312 - Skadligt vid hudkontakt
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
AGS 221 Tunn
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H312 - Skadligt vid hudkontakt
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
Aceton Biltema
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Aceton Frosty Centerpac
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Aceton Nitor
Rengörings-/Lösningsmedel
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Actimousse Extreme
Bilvårdsmedel
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
Activa Glas
Glasrengöring
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
AGS 2+ Gel
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
AGS 221 Gel
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H312 - Skadligt vid hudkontakt
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
AGS 221 Tunn
Klotterborttagare
H302 - Skadligt vid förtäring
H312 - Skadligt vid hudkontakt
H315 - Irriterar huden
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning